DISPECERAT
0238.561.735
Peste 30 de ani de experienţă în transport
   
 
REGULAMENTUL DE CĂLĂTORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DIN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
 
În vederea desfăşurării unui transport civilizat şi în virtutea legislaţiei în vigoare publicul călător are următoarele obligaţii:

ART.1
La urcarea în mijlocul de transport să achite contravaloarea călătoriei primind şi păstrând biletul până după coborâre - abonaţii vor prezenta abonamentul conducătorului auto în vederea evidenţierii călătoriei - posesorii altor legitimaţii de călătorie recunoscute de transportator (persoane cu dizabilităţi, veterani de război, revoluţionari, foşti deţinuţi politici), vor prezenta aceste legitimaţii valabile şi vizate lunar pentru validarea călătoriei - conducătorul auto de pe mijlocul de transport în comun este primul controlor având toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din aceasta.

ART.2
Să nu introducă în mijlocul de transport în comun materii inflamabile, explozive, toxice, caustice sau acide, urât mirositoare (de ex.butelii de aragaz) ori alte materiale tăioase sau ascuţite care prin format sau dimensiune pot produce vătămări, daune ori disconfort celorlalţi călători, pot murdări sau infecta.

ART.3
Pe timpul desfăşurării transportului să se asigure împotriva pierderii echilibrului şi căzăturilor folosind în acest scop dispozitivele din dotarea mijlocului de transport.

ART.4
Să nu blocheze cu bagaje spaţiile libere din mijlocul de transport, destinate accesului celorlalţi călători.

ART.5
Să nu aducă prejudicii bunurilor din mijloacele de transport sau din staţii.

ART.6
Să nu solicite coborârea şi să nu coboare din mijlocul de transport decât atunci când acesta este oprit în staţie.

ART.7
Să prezinte organelor de control autorizate ale societăţii de transport legitimaţiile de călătorie valide în vederea legalităţii călătoriei.

ART.8
Să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorului serviciului de transport. Eventualele sugestii, nemulţumiri sau reclamaţii să le adreseze la punctul de colecarea a acestora din mijlocul de transport sau conducerii societăţii, lasând personalul de bord să-şi desfăşoare activitatea nestingherit, în condiţii de siguranţă.

ART.9
Să nu deranjeze confortul sau liniştea celorlalţi pasageri.

ART.10
Societatea noastră îşi rezervă dreptul de a refuza călătoria pasagerilor care nu respectă prezentul Regulament de Călătorie.

Pentru punerea în aplicare ale acestui Regulament, în spiritul asigurării unor condiţii reciproc civilizate de transport, respectării legalităţii călătoriei şi siguranţei în trafic atât publicului călător cât şi personalului de bord, societatea va apela atât la personalul propriu cât şi la organele de Poliţie Locală sau a altor organe de stat care vor sancţiona eventualele abateri conform legislaţiei în vigoare.
 
 
 
NORME DE CONDUITĂ ALE PERSONALULUI T.U.C. ŞI ALE PUBLICULUI CĂLĂTOR ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN
 
ART.1
Urcarea si coborârea călătorilor se va face numai în staţii. Se interzice călătorilor: -să urce, să coboare, să ţină deschise ori să forţeze deschiderea usilor în timpul mersului autovehiculului; -să călătorească pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei unui autovehicul; -să arunce din autovehicul orice fel de obiecte sau substanţe; -să deranjeze conducătorii autovehiculelor în timpul exercitării funcţiunii; -să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul autovehiculului.

ART. 2
Călătorii sunt obligaţi: -să plătească la taxator-şofer costul călătoriei si să-si procure biletul sau abonamentul de călătorie pe liniile de transport în comun; -să-si prezinte abonamentul de călătorie imediat după urcare; -să prezinte legitimaţia de călătorie la solicitarea organului de control si a legitimaţiei de identitate la solicitarea acestuia. -este interzisă călătoria fără legitimaţie de călătorie valabilă, călătorii găsiţi în neregulă sunt obligaţi să prezinte actul de identitate la cererea organului de control.

ART. 3
Legitimaţia de călătorie dă dreptul la o singură călătorie fără întrerupere pe traseul fixat autovehiculului pentru cursa respectivă. În cazul în care autovehiculul nu-si mai poate continua cursa, legitimaţia de călătorie rămâne valabilă pentru mijlocul de transport următor. Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie copiii care nu au împlinit vârsta de 6 ani. Legitimaţiile de călătorie sunt netransmisibile.

ART. 4
Abonamentele de călătorie însoţite de tichet nu vor putea fi folosite decât în perioada pentru care au fost eliberate, pasagerul având dreptul la călătorii în număr nelimitat pe liniile pentru care s-au eliberat si pe alte linii, pe porţiunea de traseu comun. Călătorii sunt obligaţi să prezinte abonamentul si tichetul la solicitarea organelor de control ale T.U.C. sau a conducatorului auto la urcarea în autobuz, microbuz.

ART.5
În autovehiculele T.U.C., se interzice: a)-transportarea de mărfuri si de bunuri; bagajele persoanelor sunt admise numai dacă nu depăsesc volumul a două locuri, pentru acestea călătorul fiind obligat să deţină legitimaţii de călătorie. Pentru bagajele cu volum mic, care se ţin în mână, nu se percepe taxă. b)-transportarea de materiale inflamabile sau explozibile ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbid, pelicule cinematografice nembalate în cutii metalice duble, obiecte voluminoase din sticlă si materiale cu acţiune caustico-corosivă; c)-transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători prin mirosul emanat, prin riscul de a murdări; d)-transportarea de animale si păsări vii; e)-cersitul; f)-lipirea de afise în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afisajul se va face numai de către personalul desemnat si în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; g)-comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte; h)-murdărirea si degradarea autovehiculului, manipularea aparatelor autovehiculului; i)-sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilitătii în timpul mersului; j)-fumatul în autovehicul; k)-călătoria în stare de ebrietate; l)-împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii usilor; m)-ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi si bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători.

ART.6
Pagubele pricinuite de călători, constatate de organele T.U.C. sau organele poliţiei, vor fi suportate de cei care le-au produs. Călătorii contravenienţi, care prin faptele lor provoacă imobilizarea autovehiculelor de transport în comun, sunt obligaŃi să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staţionare a autovehiculului, din vina lor, pe baza tarifului legal. Călătorii care produc pagube T.U.C. sunt obligaţi să se legitimeze, la solicitarea salariaţilor unităţii sau organelor de control.

ART. 7
SC T.U.C. SA Rm.Sarat, este obligată: -să pună în circulaţie autovehicule în stare tehnică corespunzătoare, curate, dezinfectate, ventilate pe timp călduros; -să asigure autovehiculelor un aspect interior si exterior corespunzător, conform dispoziţiilor legale; -să pună în circulaţie autovehicule prevăzute cu numărul vagonului, numărul liniei pe care circulă, în 3 locuri vizibile (în faţă, lateral si în spate), care să cuprindă staţia iniţială, staţia finală, precum si numerele de înmatriculare eliberate de Consiliul local; -să ridice de pe traseu autovehiculele defecte si să le retragă la garaj; -să înlocuiască stâlpii, reţelele si celelalte dotări avariate sau cu aspect necorespunzător, în cel mai scurt timp posibil; -să întreţină în stare corespunzătoare toate instalaţiile din dotare, din punct de vedere funcţional si estetic; să cureţe afisele amplasate ilegal in staţii.

ART.8
Conducătorii auto ai T.U.C. Rm.Sarat, au următoarele obligaţii: a)-să respecte cu stricteţe graficul de circulaţie, traseul si oprirea în staţiile stabilite; b)-să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile desemnate ca atare; c)-să deschidă usile numai după ce autovehiculul a fost oprit în staţie; d)-să închidă usile numai după ce pasagerii au coborât sau au urcat; e)- să nu pornească din staţii, atunci când persoane în vârstă, femei cu copii mici, persoane cu dizabilităţi, femei gravide, sunt în apropierea autovehiculelor, având clar intenţia de a urca; f)- să oprească autovehiculul la semnalul organelor de control a T.U.C. si Poliţiei; g)-să repună în miscare autovehiculul numai după ce a semnalizat intenţia de plecare din staţie si s-a asigurat în acest sens; h)-la retragerea din circulaţie, când autovehiculul este în perfectă stare de funcţionare, să ia călători pe traseul pe care circulă până la garaj; i)-să nu permită accesul în timpul mersului, nici unei persoane străine în cabina de conducere.

ART. 9
Controlorii de bilete au următoarele obligaţii: a)-să oblige cersetorii depistaţi în autovehicul să coboare din mijlocul de transport în comun; b)-să se poarte cuviincios si potrivit codului bunelor maniere cu toţi pasagerii din mijloacele de transport în comun.

ART. 10
Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se va face conform Hotărârii Consiliului local. Dacă agentul constatator face parte din organele de control ale T.U.C., contravenţia se constată printr-un proces verbal, agentul constatator aplicând si amenda corespunzătoare
 
 
 
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
 
CONTRAVENŢII

ART.1
Constituie contravenţie următoarele fapte comise de călători în mijloacele de transport public de călători a) călătoria fără bilet , cu bilet necompostat sau compostat necorespunzător sau abonament de călătorie nevalabil pentru perioada de timp sau linia respectivă. Sunt scutiţi de plata biletului de călătorie doar copiii şi preşcolarii de până la 7 ani. Celelalte persoane beneficiare de gratuităţi conform actelor normative aflate în vigoare vor prezenta legitimaţii de călătorie b) folosirea abonamentelor de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora precum şi folosirea biletelor de călătorie cu reducere sau acordate gratuit de către alte persoane decât cele îndreptăţite c) transmiterea, primirea şi folosirea biletelor compostate deja, într+un mijloc de transport public local de călători, e către călătorii care coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de către aceştia a călătoriei pe care o efectuează d) refuzul călătorului contravenient de a prezenta organului de control actul de identitate, pentru legitimarea contravenientului organul de control poate apela în caz de nevoie la organele de poliţie locală care sunt obligaţi să-i acorde sprijinul e) împiedicarea deschiderii sau închiderii uşilor f) călătoria pe scările mijlocelor de transport public local de călători sau pe părţile exterioare ale acestora g) transportul bagajelor voluminoase (săniuţe, saci, lăzi etc.) h) transportul păsărilor sau animalelor vii, altele decât câinii i) transportarea ca bagaje a unor substanţe inflamabile, explozive, radioactive, toxice ori a altor substanţe periculoase, precum şi a obiectelor voluminoase casante, care creează pericol de accidentare a călătorilor j) fumatul în mijlocul de transport public local de călători, deteriorarea şi murdărirea anexelor acestuia k) afişarea sau inscripţionarea în scopuri publicitare sau de reclamă pe sau în mijloacele de transport public local de călători, cu excepţia celor aprobate de conducerea T.U.C Rm.Sărat l) consumul de seminţe sau de alte alimente care produc murdărirea mijlocului de transport public local de călători m) transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii n) urcarea în mijloacele de transport public local de călători în îmbrăcăminte de lucru murdară sau urât mirositoare o) urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public local de călători p) proferarea de injurii, insulte sau expresii obscene la adresa călătorilor sau personalului de bord q) atitudine jignitoare, insultare sau lovirea organelor de control, precum şi luarea apărării călătorilor contravenienţi deteriorarea sau murdărirea dotărilor interioare r) transportul câinilor de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de rasă Pitbull, Bandog, Boerdog şi metişii lor chiar dacă poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de cître deţinătorii lor s) transportul câinilor din rasele Shnauzer uriaş, Ciobănesc german, Ciobănesc caucazian, Bull terrier, Staffordshire,Canecorso, Doberman, Kuvasz şi metişii lor fără botniţe şi fără a fi ţinuţi în lesă de către o persoană care să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea de infracţiuni contra persoanei.

ART.2
Constituie contravenţie următoarele fapte comise de personalul care deserveşte transportul public local de călători: a) neoprirea de către conducătorii auto aparţinând TUC la semnalul organului de control, opunearea la efectuarea gestiunii băneşti şi refuzul de a prezenta actele de bord, de gestiune sau de identitate b) neoprirea în staţii sau oprirea între staţii fără justificare c) ieşirea din garaj şi retragerea la garaj a mijloacelor de transport ale TUC cu scopul de a lua călători d) permiterea accesului şi staţionarea în cabina conducătorului auto a unor persoane străine e) transportarea cu ştiinţă de către conducătorii mijloacelor de transport a unor persoane fără bilete sau abonamente valabile f) neafişarea de către conducătorii mijloacelor de transport public local de călători, pe autovehicule, a tablelor indicatoare de linie sau afişarea necorespunzătoare a liniei pe care circulă şi admiterea în circulaţie de către impiegaţii de mişcare, revizorii tehnici şi organele de control a acestor autovehicule g) punerea, admiterea şi menţinerea în circulaţie a mijloacelor de transport public local de călători în stare de curăţenie interioară şi exterioară necorespunzătoare h) părăsirea cabinei mijlocului de transport în comun de cître conducătorul auto aflat în traseu, când există călători în interior i) nerespectarea orelor de plecare de la capetele de linie înscrise în turnus.

ART. 3
Constituie contravenţie următoarele fapte: a) circulaţia pe raza municipiului Râmnicu Sărat, a autovehiculelor cu gabarite mai mari decât cele prevăzute de lege, fără autorizarea prealabilă a Primăriei Râmnicu Sărat b) deteriorarea, degradarea, distrugerea sau defectarea sub orice formă a dotărilor staţiilor, indicatoarelor şi instalaţiilor din staţii c) oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor în staţiile şi parcările autorizate de Primăria Râmnicu Sărat pentru transportul local de călători d) oprirea sau staţionarea nejustificată pe banda de circulaţie (BUS) destinată în exclusivitate mijloacelor de transport public local de călători.

ART.4
Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, atrage, înafara de sancţiune cu amendă şi plata despăgubirilor pentru daune produse.


SANCŢIUNI

ART.5
Nerespectarea dispoziţiilor din prezenta hotărâre de către orice persoană fizică sau juridică se sancţionează după cum urmează a) contravenţiile prezăzute la art.1 lit.a-b cu amendă de la 100 la 200 lei cu posibilitatea achitării pe loc a unui bilet contravenţional de 35 lei fără a se mai întocmi proces verbal de contravenţie b) contravenţiile prevăzute la art.1 lit.c-q cu amendă de la 60 la 100 lei c) contravenţiile prevăzute la art.1 lit.r-s cu amendă de la 100 la 200 lei d) contravenţiile prevăzute la art.2 lit.a-i cu amendă de la 60 la 100 lei e) contravenţiile prevăzute la art.3 lit.a-b cu amendă de la 1000 la 2000 lei f) contravenţiile prevăzute la art.3 lit.c-d cu amendă de la 500 la 1000 lei.


CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICAREA SANCŢIUNILOR

ART.6
Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează de către primar, organele de poliţie locală precum şi de către alte persoane împuternicite prin Dispoziţia Primarului Pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând TUC contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de conducerea TUC prin împuterniciţi anume desemnaţi. Cei desemnaţi au dreptul de a lua măsuri imediate de interzicere sau încetare a faptelor ce constituie contravenţie.


CĂILE DE ATAC

ART.7
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia la Judecatoria Râmnicu Sărat.

ART.8
Prevederile OG nr.2-2001 se aplică în mod corespunzător.

ART.9
Prin grija TUC hotărârea prezentă va fi afişată în toate mijloacele de transport în comun, pe panourile de afişaj public, se va publica în mass-media locală şi va fi transmisă agenţilor economici cu activitate de transport din Râmnicu Sărat
   
 
SONDAJ DE OPINIE
 
 
   
   © Copyright 2012. Toate drepturile rezervate.
Created by: